PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

NA TERENIE

Szkoły Podstawowej im. Obrońców Dobrzykowa z 1939 r.

w Dobrzykowie

 

Ogólne zasady organizacji pracy

 • Szkoła Podstawowa w Dobrzykowie wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty.
 • Osoby z zewnątrz przebywające na terenie szkoły:
 • ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy;
 • w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa i dezynfekcja rąk;
 • do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 • Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 • Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
 • Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.
 • Szkoła czynna jest w godzinach: od 7.00 do 15.30.
 • Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane co najmniej raz dziennie.

Zasady przyprowadzania do i odbierania dzieci ze szkoły

Wejście do szkoły dla klas I-V znajduję się w budynku głównym Szkoły Podstawowej im. Obrońców Dobrzykowa z 1939 r. od strony ulicy natomiast dla klas VI – VIII wejście znajduje się od strony Gimnazjum (od strony hali sportowej).

Przy wejściu znajduje się dozownik z płynem do dezynfekcji rąk Wyznaczono na posadzce strefę dla rodzica/opiekuna.

Rodzice/opiekunowie prawni odprowadzający dzieci mogą wchodzić jedynie do wyznaczonej przestrzeni, zachowując następujące zasady:

 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • Zachowanie1,5 m dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi,
 • Zachowanie minimum 1,5 m dystansu od pracowników szkoły,
 • Rodzice/opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa
  związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki
  ochronne: osłona ust i nosa, lub dezynfekcja rąk).
 • Dzieci po przyjściu do szkoły udają się do szatni (klasy I-II po lewej stronie, klasy III-V po prawej stronie; uczniowie klasy VI-VIII szatnia na terenie Gimnazjum) następnie udają się do przypisanej klasy.
 • Przy wejściu do szkoły udostępnia się numery telefonów do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala oraz służb medycznych- załącznik nr 1.
 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców/opiekunów prawnych bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 • Osoby wchodzące do budynku powinny zapoznać się z informacją o obowiązku dezynfekowania rąk oraz z instrukcją użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły umożliwia skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
 • Osoby, które chcą wejść na teren placówki wchodzą głównym wejściem po zdezynfekowaniu rąk w maseczce ochronnej.
 • Uczeń bezwzględnie stosuje zasady higieny:

a)         zachowuje dystans społeczny (co najmniej 1,5 m),

 • unika dotykania oczu, nosa i ust,
 • nie podaje ręki na powitanie,
 • zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy     kasłania.
 • Zasady mycia rąk, dezynfekcji, sposoby kichania znajdują się na plakatach, broszurach, które są udostępnione na terenie szkoły.
 • Zapewniony zostanie szybki sposób skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 • Szkoła jest w posiadaniu termometru bezdotykowego do pomiaru temperatury ciała.
 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na
  infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu „IZOLATKA”, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomenduje się transport własny).
 • Dzieci do szkoły nie mogą wynosić żadnych niepotrzebnych przyborów i zabawek przyniesionych z domu ani nie wynoszą ich ze szkoły.
 • Dziecko z symptomami choroby zakaźnej (katar, kaszel, biegunka, wymioty itp.) będzie odsyłane do domu.
 • Rodzic (prawny opiekun) po telefonie od nauczyciela ma obowiązek odebrać dziecko, nie później niż w ciągu 1 godziny od otrzymania informacji. W przypadku nieodebrania dziecka bądź braku możliwości skontaktowania się z rodzicami(prawnymi opiekunami) dziecka nauczyciel zawiadamia właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną.
 • Zapewnienie dzieciom i młodzieży, dowozu do szkoły odbywa się na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym.

Organizacja zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych

1.   Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Jej celem jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.

2.       Każda klasa będzie uczyła się w przydzielonej dla danego oddziału pracowni.

3.   Przemieszanie się klas nastąpi wyłącznie na lekcjach wychowania fizycznego i informatyki.

4.       Uczniowie na terenie szkoły nie mają obowiązku stosowania maski zakrywającej usta i nos.

5.       Maskę uczniowi zapewnia rodzic.

6.   W klasach I-III nauczyciel organizuje przerwy dla swych uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut.

7.   Z sal zostały usunięte przedmioty i sprzęty , których nie można umyć lub poddać dezynfekcji.

8.   Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w trakcie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami miedzy sobą.

9.       Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby w trakcie zajęć. Pomieszczenia wspólne będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy.

10. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w
szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

11.   Dyrektor za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeśli ze względu na aktualna sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów. Przedmiotowa zgoda i opinia może być wydana ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. Treść zgody, opinii powinna być utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób. O zawieszeniu zajęć organ prowadzący lub dyrektor zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

12.       Dziesięć zasad dla ucznia, do których każdy powinien się stosować:

 • Masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby, zostań w domu
 • Często myj ręce
 • Nie dotykaj oczu, ust i nosa
 • Zrezygnuj z podawania ręki na powitanie
 • Uważnie słuchaj poleceń nauczyciela
 • Używaj tylko własnych przyborów szkolnych
 • Spożywaj swoje jedzenie i picie
 • Unikaj kontaktu z większą grupą uczniów, np. podczas przerw
 • Jeżeli czujesz się źle lub obserwujesz u siebie objawy chorobowe, natychmiast poinformuj o tym nauczyciela
 • Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa na lekcjach

Zasady organizacji przerw oraz dyżurów nauczycieli na przerwach

 • W klasach I-III nauczyciel organizuje przerwy dla swych uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut.
 • W pozostałych klasach przerwy organizowane są zgodnie z planem zajęć przyjętym Uchwałą Rady Pedagogicznej.
 • Jeśli warunki atmosferyczne na to pozwalają przerwy uczniowie mogą spędzać na świeżym powietrzu jedynie na terenie szkoły. Mając kontakt z uczniami innej klasy zawsze w dystansie min 1,5 m.
 • Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących.
 • Uczniowie w czasie przerw międzylekcyjnych powinni poruszać się jedynie w wyznaczonym obszarze.

Organizacja zajęć sportowych

 • Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Jej celem jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
 • Po dzwonku na lekcję, nauczyciel zajęć wychowania fizycznego przyprowadza uczniów z przydzielonego im miejsca przebywania w szkole do szatni przy sali gimnastycznej, oraz wpuszcza na salę gimnastyczną.
 • Uczniowie klas I-III na zajęcia wychowania fizycznego przebierają się w wyznaczonych klasach.
 • Przed wejściem na salę udostępnia się dozownik z płynem do dezynfekcji rąk.
 • Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe (np. koszykówka, piłka ręczna) i zastąpić je innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka, trening przekrojowy, tenis stołowy i ziemny, badminton, biegi przełajowe).
 • W miarę warunków atmosferycznych należy prowadzić zajęcia wychowania fizycznego na otwartej przestrzeni. Organizacja zajęć grupowych bez kontaktów z inną grupą.
 • Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali gimnastycznej, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
 • Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 • W sali gimnastycznej sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości pomiędzy zajęciami.
 • Urządzenia dotykowe stanowiące wyposażenie boisk, placów zabaw, klamki itp. powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.
 • Należy promować prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na otwartej przestrzeni.

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

1.     Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.

2.     W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość - minimum 1,5 m.

3.     Książki będą podawane wyłącznie przez nauczyciela bibliotekarza (brak wolnego dostępu do zbiorów).

4.     Zwracane egzemplarze będą wyłączone z wypożyczania na okres 2 dni.

5.     Pomieszczenie biblioteki będzie regularnie wietrzone, a blaty stolików dezynfekowane.

Zasady korzystania z świetlicy szkolnej

1.     Świetlica szkolna otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:30.

2.     Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

3.     Zajęcia organizowane będą w miarę możliwości na świeżym powietrzu.

4.     W trakcie zajęć świetlicowych sala będzie wietrzona min. raz na godzinę.

5.   Usunięto z Sali świetlicowej elementy wyposażenie, które są trudno zmywalne lub nie podlega dezynfekcji.

6. Nauczyciele rekomendować będą i przypominać uczniom o: prawidłowym myciu/dezynfekcji rąk zwłaszcza po wejściu do budynku, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

7.   Uczeń na zajęciach świetlicowych powinien korzystać jedynie z własnych przyborów. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

8.     Rodzic/opiekun prawny powinien zachować dystans społeczny m.in. 1,5m oraz posiadać ochrony osobiste w postaci maseczki/przyłbicy.

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych

 • Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.
 • Pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki myjące i dezynfekujące i w razie potrzeby przyłbice i fartuchy).
 • Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz w kontaktach z osobami z zewnątrz.
 • Podczas wykonywania czynności służbowych , wykonywanych bez kontaktu z osobami z zewnątrz, maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
 • Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne i inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.
 • Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
 • Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 • W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy, wskazany przez nauczyciela, oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości częściej.
 • Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 • Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniom na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 • W razie wystąpienia niepokojących objawów nauczyciel może zmierzyć uczniowi/dziecku temperaturę.
 • Zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii podczas korzystania z zajęć świetlicowych zawarte są w regulaminie świetlicy. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 • Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 • Każda osoba sprzątająca odpowiedzialna za utrzymanie czystości danych pomieszczeń będzie wypełniać kartę monitoringu wykonywanych prac porządkowo – dezynfekcyjnych – załącznik nr 1
 • Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 • Zaleca się:
 • utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy) – mycie 2 razy dziennie lub częściej w razie potrzeby,
 • dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – raz dziennie oraz w razie potrzeby,
 • dezynfekcja sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł przynajmniej raz dziennie oraz w razie potrzeby,
 • dezynfekcja toalet – 2 razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz w razie potrzeby,
 • czyszczenie z użyciem detergentów lub dezynfekcję sprzętu na placu zabaw lub boisku co najmniej raz dziennie w dni, w których warunki pogodowe pozwalają na korzystanie z ww.
 • Do obowiązków personelu obsługi należy także:
 • sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,
 • sprawdzanie ilości rękawiczek jednorazowego użytku i bieżące uzupełnianie,
 • napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,
 • wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja.

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka

 • Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły.
 • O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
 • Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły
 • W szkole jest przygotowane pomieszczenie Izolatka, służące do odizolowania dziecka/ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.
 • W izolatce dziecko przebywa pod opieką nauczyciela z zapewnieniem minimum 2m odległości i środków bezpieczeństwa, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.
 • O zaistniałej sytuacji dyrektor, lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, SANEPiD w Płocku.
 • Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.
 • Obszar, w którym przebywał uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 • Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

 • Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.
 • Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i skontaktować się ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.
 • Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione i izoluje się od wszystkich osób w izolatce.
 • Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.
 • Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.
 • Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.);
 • Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 • Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 • O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.

Postanowienia końcowe

Procedura wchodzi w życie z dniem 1 września 2020r.i obowiązuje do odwołania.

 • Procedura może być modyfikowana.
 • Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły, przesłana jako wiadomość w dzienniku elektronicznym do nauczycieli, rodziców i uczniów oraz udostępniona w formie papierowej w sekretariacie szkoły.
 • Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą.
 • O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.